Odbor rozvoje


Oddělení marketingu a školství


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Platová agenda ředitelů příspěvkových organizací dle   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů

Ředitelé příspěvkových organizací v kompetenci oddělení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého   pobytu

Zaměstnanci   oddělení marketingu

a   školství Odboru rozvoje, orgány

města

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Konkurzní a výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů   příspěvkových organizací

Uchazeči   o vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací v kompetenci   oddělení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého   pobytu

Zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru   rozvoje, orgány města, členové konkurzních komisí -  zástupci ČŠI, zástupci KÚ, zástupci   školských rad, zástupci pedagogů škol, odborníci v oblasti školství

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Záležitosti pracovněprávní - všeobecně

Žadatelé o potvrzení doby zaměstnání, potvrzení výdělků   v oblasti školství

Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého   pobytu, případně další údaje (rodné příjmení)

Zaměstnanci   oddělení marketingu

a školství Odboru rozvoje, OSSZ, ČSSZ

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Vydání lékařských předpisů označených modrým pruhem

Poskytovatel zdravotnického zařízení nebo osoba   vykonávající veterinární činnost

Titul, jméno, příjmení, adresa místa poskytovatele zdravotnických služeb

Zaměstnanci   oddělení marketingu

a školství Odboru rozvoje, krajský úřad

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Ozdravné pobyty dětí

Fyzická osoba

Jméno,   příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu

Zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru   rozvoje

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Udělení ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve

fyzická osoba - dárce

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

Orgány města, zdravotní komise rady města, zaměstnanci   oddělení marketingu a školství

Odboru rozvoje

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Příprava   materiálů pro poskytnutí

dotací v oblasti kultury, zdravotnictví, volného času a   zájmové činnosti, uzavřené smlouvy

Žadatel o dotaci

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Zaměstnanci   oddělení marketingu a školství Odboru rozvoje, orgány města

dle spisového a skartačního řádu - 10 let

Přehled žadatelů (příjemců) o dotaci v oblasti kultury,   zdravotnictví, volného času a zájmové činnosti

Žadatel o dotaci, příjemce dotace

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti   tělovýchovy a sportu, uzavřené smlouvy

Žadatel o dotaci

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Zaměstnanci   oddělení marketingu a školství Odboru rozvoje, orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled žadatelů (příjemců) o dotaci v oblasti   tělovýchovy a sportu

Žadatel o dotaci, příjemce dotace

Titul, jméno a příjemní, adresa trvalého pobytu

web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Nejúspěšnější sportovec města

Karviné

Fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru   rozvoje, orgány města, komise tělovýchovy a sportu

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled nejúspěšnějších sportovců města Karviné

Fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled oceněných osobností kultury

Fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled oceněných pedagogů

Fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled oceněných dárců krve

Fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled   oceněných občanů města

Fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Přehled   oceněných vzorných žáků

Fyzická osoba

Jméno, příjmení

Web města

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Povolení k užívání veřejného prostranství

Fyzická osoba, právnická osoba 

Titul,jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo   podnikání, popř. adresa pro doručení

Odbor ekonomický, městská policie, zaměstnanci odd.   marketingu a školství OR

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Smlouvy o nájmu a výpůjčce dřevěných prodejních stánků

Fyzická osoba, právnická osoba 

Titul,jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo   podnikání, popř. adresa pro doručení

Odbor ekonomický, zaměstnanci odd. marketingu a   školství OR

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Povolení užívání znaku, loga

Fyzická osoba, právnická osoba 

Titul,jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo   podnikání, popř. adresa pro doručení

Zaměstnanci odd. marketingu a školství OR

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 o pořádání kulturních a   sportovních podniků

Fyzická osoba, právnická osoba 

Titul,jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo   podnikání, popř. adresa pro doručení

Orgány města, Městská policie, zaměstnanci odd.   marketingu a školství OR

Dle   spisového a skartačního řádu 

- 5 let


Oddělení strategií a plánování


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Vedení správního řízení dle zák. č. 500/2006 Sb.,   správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby, právnické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování, Datové schránky

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   správního řízení

Vedení správního řízení dle zák. č. 13/1997 Sb., o   pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby, právnické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování, Datové schránky

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   správního řízení

Vedení správního řízení dle zák. č. 111/1994 Sb., o   silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby, právnické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování, Datové schránky

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   správního řízení

Vedení správního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o   územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších   předpisů

Fyzické osoby, právnické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování,

Datové schránky

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   správního řízení

Zakládání úřední korespondence jiné povahy

Fyzické osoby, právnické osoby v postavení odesilatele

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, Datové schránky

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Centrální evidence smluv v elektronické podobě

Fyzické osoby, právnické osoby v postavení smluvních   stran

Titul, jméno, příjemní, datum narození, adresa trvalého   pobytu nebo kontaktní adresa, příp. další údaje, které smluvní strana do   smlouvy uvedla

Orgány města

Dle spisového a skartačního řádu – 5 let po skončení   smluvního vztahu, (v případě smluv na dotace - je to 10 let po ukončení   udržitelnosti)


Odbor školství a rozvoje