Vybudování parkovacích stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné


Statutární město Karviná získalo dotaci z výzvy „Nadace OKD obcím“, vyhlášené Nadací OKD, na realizaci projektu „Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné“. Předpokládaná výše dotace je max. 5 mil. Kč a max. 50 % z uznatelných nákladů projektu. Cílem projektu je zvýšení atraktivity sídliště vymezeném ulicemi tř. 17. listopadu, Nedbalova, Cihelní a Svatopluka Čecha v Karviné z hlediska atraktivity pro bydlení. Dojde k opravě všech zpevněných ploch v řešeném prostoru tak, aby byl zajištěn max. možný počet parkovacích stání a přístup pro vozidla HZS. Stávající prostor nebyl původně navržen k parkování a je ve špatném stavu. Kapacita parkování se změní z 56 na 84 aut. Novým řešením odtoku povrchových vod dojde ke snížení množství odtokových vod do jednotné kanalizace, kde v parkovací části dochází k významnému snížení odtoku, protože dochází k retenci dešťových vod do vsakovacího průlehu. Dojde ke zlepšení odtokových poměrů lokality, což zvýší ekologickou hodnotu projektu.

 

 

nokd-logo-claim-horizontalni.jpg 

 

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.