Ohlášení stavby

folder-document.png


01. Název úkonu:

Ohlášení stavby

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě jednoduchých staveb a jejich změn, terénních úprav a udržovacích prací, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu, které jsou vymezeny v ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

03. Charakteristika úkonu

Postup pro ohlašované stavby je upraven v § 105 až 107 stavebního zákona.

Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v § 104 odst. 1 stavebního zákona, pokud jejich provedením nebudou překročeny stanovené parametry. Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stavebního zákona stanovil. Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí.

04 Výsledek úkonu

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

05. Kdy věc řešit

Před záměrem realizovat jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 stavebního zákona

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  se předkládají v listinné podobě.

Ohlášení stavby

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Ohlášení stavby

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou či záměrem, podle druhu stavby či záměru je  500,- Kč nebo 1.000,- Kč a  je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou či záměrem, podle druhu stavby či záměru je  500,- Kč nebo 1.000,- Kč a  je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

  • Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:
  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

stavební právo

18. Klíčová slova

jednoduchá stavba, terénní úpravy, udržovací práce, ohlášení

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.