Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

folder-document.png Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje povinnost statutárnímu městu Karviná poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.  Povinnost poskytovat informace se netýká  dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


Název služby

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud požadujete poskytnutí informací podle tohoto zákona.


Popis služby

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.


Co bude výsledkem? 
Poskytnutí požadované informace, není-li povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) informace.


Kdy věc řešit?

Úkon je zahájen podáním žádosti a orgán veřejné moci jej vyřídí zpravidla do 15 dnů ode dne následujícího po jeho podání, pokud není zákonem stanovená lhůta orgánem veřejné moci v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. prodloužena.


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti, konkretizovaný povinný subjekt (statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná) a dále osobní údaje požadované ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.

Vzor žádosti není předepsán.


Kde a jak službu řešit elektronicky?

Podáním žádosti on-line na portálu občana: Žádost o poskytnutí informací dle zákona (portál občana)
(vyžaduje registraci do portálu občana statutárního města Karviné a přihlášení identitou občana)

nebo zasláním žádosti na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@karvina_cz

(epodatelna@karvina_cz)nebo zasláním žádosti do datové schránky: es5bv8q.


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Bez poplatku. Může však být stanovena úhrada za poskytnutí informace, jíž je podmíněno její poskytnutí (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb.) dle sazebníku úhrad.

Viz také:

Další informace

Legislativa

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Možnosti odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb.

Proti způsobu vyřízení žádosti, uplynutí lhůty pro poskytnutí informací, výší úhrady nebo odměny lze podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.


Sankce 

V případě, že žádost nebude odpovídat požadavkům zákona, může povinný subjekt žádost odložit nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti.


Časté dotazy

Přehled poskytovaných informaci je zveřejněn na webových stránkách města: 


Za popis odpovídá

Odbor organizační
oddělení informačních služeb

Mgr. Lenka Blanárová, LL.M.

Platnost: 01.01.2022 - neomezeně
Revize: 15.06.2022