_Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.


01. Název úkonu:

Stavební povolení

02. V jakém případě ve věci jednat

U staveb v působnosti vodoprávního úřadu vymezených v § 55 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), Ize vydat stavební povolení. Příslušným k vydání stavebního povolení je vodoprávní úřad příslušný k povolení staveb podle § 106 odst. 1 vodního zákona a  § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.

03. Charakteristika úkonu

Stavební řízení je upraveno § 15 a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) s použitím § 108 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

04. Výsledek úkonu

Stavební povolení

05. Kdy věc řešit

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5 vodního zákona).

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č.  8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

Přílohy:

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností).pdf, soubor typu pdf, (397,5 kB)

žádost o stavební povolení ke stavbám vodních děl.pdf, soubor typu pdf, (382,49 kB)

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 8 nebo 9 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání stavebního povolení je stanovena v položce č. 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Způsoby úhrady poplatku:

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

     V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání stavebního povolení je stanovena v položce č. 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Způsoby úhrady poplatku:

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

     V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Odvolání dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

18. Klíčová slova

Vodní dílo, stavební povolení

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.