Udržovací práce, obnova vodního díla, vodohospodářské úpravy, stavební úpravy

folder-document.png Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, je do 15 dnů od podání ohlášení.      V této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat. V případě postupu podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona činí lhůta pro písemné sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, 7 dnů. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a vodního zákona).


01. Identifikační kód: 252

02. Kód: 252

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. j) stavebního zákona

04. Základní informace k životní situaci:
Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 15a vodního zákona,  § 106 odst. 1, § 177 odst. 3, § 128 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:30 hodin, úterý a čtvrtek po předchozí dohodě se zaměstnanci

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář stanovený přílohou č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí úřadu.

rtf.pngOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav, soubor typu rtf, (126,77 kB)

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla vodohospodářských úprav, stavebních úprav.pdf

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, je do 15 dnů od podání ohlášení.  V této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat. V případě postupu podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona činí lhůta pro písemné sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, 7 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Dotčeni jsou ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům (stavbám), zařízením, jichž se požadovaný záměr týká a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz,

Datová schránka :es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 15a vodního zákona,  § 106 odst. 1, § 177 odst. 3, § 128 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Při posuzování  se postupuje zejména dle:

  • vodního zákona

  • stavebního zákona

  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů zákon  č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
 -

22. Další informace:
 -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
 -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba:
vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno