_Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

folder-document.png Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav (§ 15a odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a § 104 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).


01. Název úkonu:

Sdělení

02. V jakém případě ve věci jednat

Pokud vlastník potřebuje provést udržovací práce vodního díla, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, a také zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

03. Charakteristika úkonu

Ohlášené udržovací práce, obnovu vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy může vlastník vodního díla provést na základě sdělení vodoprávnímu úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek.

Postup a podmínky ohlášení jsou stanoveny v ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona a v  § 177 odst. 3 stavebního zákona.

Podle § 177 odst. 3 stavebního zákona jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět.

04 Výsledek úkonu

Sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, do 15 dnů od podání ohlášení; v této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu, udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat postupem podle § 107 stavebního zákona.

V případě postupu podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona činí lhůta pro písemné sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, 7 dnů.

05. Kdy věc řešit

Pokud vlastník potřebuje provést udržovací práce vodního díla, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, a také zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy (vodohospodářskými úpravami se rozumí zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků).

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 15 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace), se předkládají v listinné podobě.

příloha c-15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.pdf, soubor typu pdf, (279,07 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 15 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. K žádosti je nutno doložit  přílohy uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace).

příloha c-15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.pdf, soubor typu pdf, (279,07 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební a vodní zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti.

17. Oblast

Vodní zákon, stavební zákon.

18. Klíčová slova

Ohlášení, vodní dílo, vodohospodářské úpravy, obnova vodního díla.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.