Uzavření církevního sňatku

folder-document.png Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Uzavření církevního sňatku

04. Základní informace k životní situaci:
Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží orgánu církve osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku podávají snoubenci společně, případně jeden ze snoubenců.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Doručení dotazníku k uzavření manželství a žádosti o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, včetně stanovených dokladů (bod 10), a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu bude manželství uzavřeno. Pokud jsou splněny podmínky k uzavření manželství, vystaví matriční úřad osvědčení k uzavření církevního sňatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním vyplněného dotazníku u příslušného matričního úřadu a podáním žádosti o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, matrika - v případě, že bude manželství uzavřeno před oprávněnou církví nebo náboženskou společností, sídlící ve správním obvodu matričního úřadu Karviná.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, matrika, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 1. NP, kancelář číslo 213/1, 213
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733
Anna Koláčná, telefon: 596 387 730

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občané ČR předkládají:

 • Platné doklady totožnosti
 • Rodné listy
 • Rozvedení předkládají pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, zániku partnerství
 • Ovdovělí předkládají úmrtní list zemřelého manžela, partnera
 • Pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou nezletilou starší 16 let
 • Pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou omezenou ve svéprávnosti

Cizí státní občané dále předloží:

 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství 
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR - oddělení cizinecké policie, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku, se vybírá správní poplatek ve výši 500,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku si snoubenci sami zajistí doručení příslušné církvi, před kterou má být manželství uzavřeno. Po uzavření manželství je manželům vydán na matrice oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není k dispozici.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti zamítavému rozhodnutí o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, prostřednictvím odboru správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy: Kdy  (s kým) nelze uzavřít manželství?

 • Mezi ženatým mužem a vdanou ženou
 • Mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • S nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let
 • S osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, omezená ve svéprávnosti, může uzavřít manželství jen s povolením soudu 
 • S osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:

 • Jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
 • Jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let
 • Jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti
 • Jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení, vydané příslušným matričním úřadem.

22. Další informace:
Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.04.2024

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.