Vydání občanského průkazu

folder-document.png Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání občanského průkazu

04. Základní informace k životní situaci:
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno,popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
NOVĚ: Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc, který pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.
Zde je nutno připojit k žádosti souhlas zákonného zástupce, s úředně ověřeným podpisem, pokud zákonný zástupce tento souhlas nevyjádří před úřadem obce s rozšířenou působností, kde se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
Za občana, jehož svépravnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podá žádost opatrovník nebo jiný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádá-li občan o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním čipem, vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem. Při vyřizování žádosti se pořizuje digitalizovaná podoba občana, součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana, určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Pro tyto účely lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra.
Současně s takto pořízenou fotografií se zasílá jméno, příjmení a datum narození občana. Občan se v tomto případě musí dostavit do 60 dnů k úřadu obce s rozšířenou působností k podání samotné žádosti, jinak bude takto pořízená fotografie zlikvidována.
V odůvodněných případech (ztráta, odcizení, poškození, výkon volebního práva) lze vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů typu BLESK. Žádost o tento druh průkazu se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. K této žádosti je třeba doložit 2 ks aktuální fotografie o rozměru 45 x 35 mm.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o vydání občanského průkazu

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
Případně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vyhotovený průkaz si může občan převzít u úřadu obce s rozšířenou působností, který si uvedl při podání žádosti. Jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Při jeho převzetí si zvolí bezpečností osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Tento kód je kombinací nejméně 4 a maximálně 10-ti číslic.
Je-li držitelem občan mladší 15 let nebo občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání průkazu, jednají za něj pověřené osoby.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní Magistrátu města Karviné
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
přízemí, Ľ. Škutová tel. 596 387 701
I. Sochaczová tel. 596 387 702
J.Holáňová tel. 596 387 703
K. Nováková tel. 596 387 704
J. Suchanková tel. 596 387 781
Úřední dny :
Pondělí a středa od 07:30 do 17:30 hodin
úterý a čtvrtek: od 07:30 do 16:00 hodin dle pracovních kapacit, nebo na základě objednání v rezervačním systému.
pátek: zavřeno

V době letních prázdnin ve dnech úterý a čtvrtek vyřizujeme od 13:00 hodin pouze objednané klienty!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Na úřadě musí občan předložit:

 • doklady stanovené zákonem, viz níže
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka (www.justice.cz - seznam tlumočníků). Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdá občan při převzetí nového občanského průkazu.

K vydání občanského průkazu osobě maldší 15 let předkládá zákonný zástupce:

 • rodný list dítěte
 • další doklady osvědčující skutečnosti k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registrech
 • pro potřeby zjištění státního občanství se doporučuje doložit matriční doklady rodičů (rodné listy, případně oddací list)

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti občan předloží:

 • dosavadní občanský průkaz
 • v případě zjištění rozporů je nutno doložit také rodný list

K vydání občanského průkazu při změně údaje:

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. odd.list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):

 • rodný list nebo rodný a křestní list, doklady o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství nebo partnerství
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je třeba předložit:

 • rodný list (to neplatí v případě, že občan žádá o vydávní občanského průkazu bezprostředně po nabytí občanství ČR
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o státním občanství
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství nebo partnerství

K vydání prvního občanského průkazu pro občana omezeného nebo zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:

 • rodný list nebo rodný a křestní list občana
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům s vyznačením právní moci
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce a doklad o ustanovení opatrovníkem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou.  K dispozici je pouze formulář pro vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů typu "BLESK", který si lez vyzvednout u přepážky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu, a to:

 • výměna občanského průkazu z důvodu skončení platnosti ... 0,-- Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání) ... 500 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy ... 100 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu..... 200 Kč

 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc .... 100 Kč

 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce... 100 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let... 50 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá na území ČR trvalý pobyt... 100 Kč
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu (BOK)... 100 Kč
 • převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti... 100 Kč

Poplatky lze uhradit rovněž bezhotovostně - převodem na účet města: 19-1721542349/0800

 • na pokladně MM Karviná v hotovosti i elektronickou platební kartou
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ BLESK)se vyhotoví do 15 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Můžete si rezevovat vaši návštěvu na úřadě:

Rezervační systém - objednejte se online

Je můj občanský průkaz připraven k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
vyhláška č. 321/2015 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 23 zákona o občanských průkazech.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků - §16a zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech - za přestupek lze občanům uložit pokutu do výše 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
---

22. Další informace:
www.mvcr.cz
www.justice.cz - cizojazyčné doklady, seznam tlumočníků
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
www.kr-moravskoslezsky.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.01.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno