Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený řidičský průkaz

Tato informace se vás týká, pokud jste řidičský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen, poškozen nebo zničen.


01. Název úkonu

Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený řidičský průkaz

02. V jakém případě ve věci jednat 

Týká se vás, pokud jste řidičský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen, poškozen nebo zničen.

03. Charakteristika úkonu

Na základě ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je vydáno potvrzení a následně nový řidičský průkaz.

04. Výsledek úkonu 

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které nahrazuje řidičských průkaz. Potvrzení se vydává na dobu 30 dnů a platí pouze na území ČR. Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě 20 kalendářních dnů, ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, ode dne podání žádosti.

05. Kdy věc řešit

Neprodleně potom, co zjistíte, že řidičský průkaz nemáte.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Úkon lze iniciovat pouze osobně.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Doklad totožnosti, případně poškozený řidičský průkaz.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Úkon lze iniciovat pouze osobně.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu musíte nahlásit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nelze provést elektronicky.

 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

200 Kč nebo v případě vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 700 Kč.

Způsoby úhrad poplatků

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy 

Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.

15. Sankce 

Neuplatňují se.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb.

18. Klíčová slova

Provoz na pozemních komunikacích, řidičský průkaz.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

17.05.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v centrálním registru řidičů.