Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

folder-document.png Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky, případně osoba bez státní příslušnosti, která má povolen trvalý pobyt na území ČR dle zvláštních právních předpisů, při uzavření manželství v cizině, a to rovněž před zastupitelským úřadem ČR v cizině.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

04. Základní informace k životní situaci:
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky, případně osoba bez státní příslušnosti, která má povolen trvalý pobyt na území ČR dle zvláštních právních předpisů, při uzavření manželství v cizině, a to rovněž před zastupitelským úřadem ČR v cizině.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

 • státní občan ČR nebo občan bez státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, který hodlá manželství uzavřít
 • zplnomocněná fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Se žádostí o vystavení vysvědčení se žadatel může obrátit osobně či písemně na:

 • matriční úřad dle místa trvalého pobytu
 • matriční úřad dle místa posledního trvalého pobytu v ČR
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel nikdy neměl trvalý pobyt v ČR

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním ústní či písemné žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, matrika - v případě, že je žadatel hlášen k trvalému pobytu v Karviné, případně měl v Karviné poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
1. NP, kancelář číslo 213
Anna Koláčná, telefon: 596 387 730
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • platný občanský průkaz nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • zdržuje-li se žadatel v cizině musí předloži úřední doklad o pobytu a stavu ( opatřený náležitými ověřeními a přeložený do jazyka českého )
 • případně úmrtní list zemřelého manžela
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven soudem cizího státu, je třeba požádat o podrobnější informace u matričního úřadu
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů
 • žádá-li zplnomocněný zástupce, musí předložit písemnou plnou moc žadatele se všemi výše uvedenými doklady.

Bližší informace obdržíte u matričního úřadu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti. Poplatek lze uhradit rovněž bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně MM Karviná
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

Po uzavření manželství v cizině požádá občan ČR o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky, vedeném Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje mimo jiné uzavření manželství státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list, na základě kterého si občan požádá o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu, a to u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy: 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
neuplatňují se

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
viz informace v návodu: - Uzavření manželství - Uzavření církevního manželství

22. Další informace:
www.mvcr.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mvcr.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
odbor správní, oddělení matriky a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
03.02.2014

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno