Pronájem nemovitostí

folder-document.png V případě zájmu o užívání pozemku(ů), příp. části pozemku(ů) ve vlastnictví statutárního města Karviná je nutno předložit písemnou žádost o pronájem předmětných nemovitostí.


01. Název úkonu
Pronájem nemovitostí

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě zájmu o pronájem nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Karviná.

03. Charakteristika úkonu
Podání písemné žádosti o pronájem nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Karviná.

Nutno uvést číslo parcelní číslo, výměru a katastrální území, ve které se nemovitost nachází – účel, za jakým bude nemovitost užívána.

Žádost bude předložena k projednání Radě města Karviné, o výsledku jednání je žadatel informován.

Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Karviná neuhrazený závazek.

04. Výsledek úkonu
Výsledkem úkonu je uzavření nájemní smlouvy. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy mají v kompetenci orgány statutárního města Karviné.

05. Kdy věc řešit
V případě zájmu o pronájem nemovitosti.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

Žádost o pronájem nemovitosti Žádost o pronájem nemovitosti (68,95 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu epodatelna@karvina_cz , nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti na adresu statutárního města Karviné – Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

 13. Opravné prostředky

Nejsou.

 14. Časté dotazy

Nejsou známy.

 15. Sankce

Nejsou.

 16. Působnost

Samospráva.

 17. Oblast

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platném znění a Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

18. Klíčová slova
Pronájem nemovitosti.

Nájemní smlouva.

 19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.