Oznámení záměru

folder-document.png Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a podle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.


01. Identifikační kód:
561

02. Kód:
561

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o územní souhlas

04. Základní informace k životní situaci:
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a podle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení o užívání stavby lze učinit pouze na formuláři dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podat oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu(kompletně vyplněný formulář)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:30 hodin, úterý a čtvrtek po předchozí dohodě se zaměstnanci

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
kompletně vyplněný formulář

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
dle položky č. 17 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
do 30 dnů ode dne oznámení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Účastníky jsou ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům(stavbám), zařízením,jichž se požadovaný záměr týká

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
přezkum dle § 156 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, stavební úřad stanoví, že záměr bude projednán v územním řízení. V případě provádění činností bez územního souhlasu anebo v rozporu s ním, dopouští se žadatel přestupku nebo deliktu.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 25.5.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 25.5.2018

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno