_Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska

folder-document.png Vyjádření z hlediska ŽP je třeba k vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení).


01. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o koordinované závazné stanovisko

02. V jakém případě ve věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba - budoucí žadatel o vydání příslušného rozhodnutí nebo úkonu stavebního úřadu, tj. investor nebo jím pověřená osoba. Podle ust. § 4 odst. 2 a odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí koordinovaná závazná stanoviska zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které uvedené dotčené orgány z hlediska své příslušnosti hájí. Jedná se tyto oblasti: ochrana přírody a krajiny,  ochrana lesů, myslivost, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, územní plánování a ochrana pozemních komunikací. Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu!

03. Charakteristika

Žádost o koordinované závazné stanovisko není formalizována žádným obecně závazným předpisem, nemá zákonem předepsanou podobu. Doporučujeme však, aby z důvodu jednoznačnosti žádosti potřebné pro usnadnění (tj. i urychlení) jejího vyřizování byl použit doporučený FORMULÁŘ, viz bod 05. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace předepsaná pro předmětný druh řízení stavebního úřadu (viz Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

04. Výsledek úkonu

Koordinované závazné stanovisko.

05. Kdy věc řešit

Viz bod 2. Dnem podání žádosti o koordinované závazné stanovisko se postupuje v souladu s ustanovením § 149 správního řádu. Ústní informace a konzultace poskytují pracovníci oddělení územního plánování a životního prostředí, v budově „B“ Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/1, Karviná-Fryštát, 2. patro, kanceláře č. 81, 84 a 85.

05. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Vyplněnou žádost a plnou moc, pokud je žadatel zastupován, vše v digitální podobě.

Formulář je k dispozici v elektronické podobě. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.

Žádost o koordinované závazné stanovisko.pdf, soubor typu pdf, (310,52 kB)

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska.docx, soubor typu docx, (22,77 kB)

Žádost o koordinované závazné stanovisko

 07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vyplněnou žádost a plnou moc, pokud je žadatel zastupován, vše v papírové podobě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku.

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním.

Adresa pro podání poštou: Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.
Adresa pro osobní podání (podatelna): budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Úkon není zpoplatněn.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz bod. 10.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Netýká se úkonu.

13. Opravné prostředky

Přímo žádné - nejedná se o správní řízení, koordinované závazné stanovisko - resp. dílčí závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Nebo samostatně přezkumem stanoviska dotčeného orgánu jeho nadřízeným orgánem.

14. Časté dotazy

„Musí být vydáváno koordinované závazné stanovisko, i když by žadatel preferoval vydání závazných stanovisek jednotlivých odborů samostatně?“ Nemusí. 

15. Sankce

Neuplatňují se.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti Magistrátu města Karviné,  Odborem stavebním a životního prostředí.

17. Oblast

Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství.

18. Klíčová slova

Koordinované závazné stanovisko, závazné stanovisko, územní plán, regulační plán, rozhodování v území

19. Počátek platnosti popisu úkonu

15.06.2022.

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Vydané koordinované závazné stanovisko není v žádném veřejném registru evidováno.