Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné

folder-document.png Žádost se podává za účelem posouzení zdravotního stavu dřeviny a vhodnosti stávající výsadby v návaznosti na sadovnickou hodnotu jedince.


01. Název úkonu

Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin rostoucích mimo les.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Pokud se v lokalitě bydliště (firmy), na pozemcích v majetku statutárního města Karviné, nachází dřevina, která ohrožuje předmětnou lokalitu (špatný zdravotní stav, vitalita, narušená statika a podobně).

03. Charakteristika úkonu

Žádost se podává pouze za účelem záměru odstranění dřeviny. Příslušný referent zhodnotí stav stromu a dle výsledku zjištění požádá Odbor stavební a životního prostředí o vydání rozhodnutí ke kácení.

04. Výsledek úkonu 

Dle výsledku vydání rozhodnutí (Odbor stavební a životního prostředí může žádost vyhodnotit jako neopodstatněnou) a data podání žádosti, práce objednáváme u dodavatele prací dle finančních možností města.

05. Kdy věc řešit

Nejlépe v době vegetace, možno však po celý rok. Kácení provádíme obvykle v době vegetačního klidu v období od 1.11. do 31.3. Havarijní stavy řešíme neprodleně.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Souhlasy obyvatel vchodu popřípadě souhlas předsedy společenství vlastníků bytových jednotek / souhlas majitele domu. Vyplněný formulář.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Souhlasy obyvatel vchodu popřípadě souhlas předsedy společenství vlastníků bytových jednotek / souhlas majitele domu. Vyplněný formulář.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny: epodatelna@karvina_cz nebo datové schránky (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti (vyplněného formuláře) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviníé, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

Adresa pro osobní projednání a podání: Magistrát města karviné, budova "B", Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, Odbor komunálních služeb, 1. patro, kancelář č. 55 (Tomáš Trampler).

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Není stanoven.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Není stanoven.

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné (612,87 KB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není stanoveno.

13. Opravné prostředky

Žádost lze doplnit e-mailovou zprávou adresovanou zodpovědné osobě. Vše se souhlasem předsedy, vlastníka, obyvatel.

14. Časté dotazy 

  • Přibližná doba trvání vyřízení rozhodnutí ke kácení je 3 měsíce.
  • Zamítnuté kácení se řídí zákonem v platném znění.
  • Lze žádat o provedení náhradní výsadby v závislosti na ochranná pásma inženýrských sítí.
  • Před vypsáním žádosti je možnost stromy prohlédnout a říct si varianty řešení.
  • Kácení provádí pouze smluvně pověřená firma.
  • Pokud to umožňuje terén, součástí kácení je frézování pařezu.
  • Obyvatelé domu nejsou účastnící řízení.

15. Sankce 
Za nepovolené kácení. Částku určuje správní řízení.

16. Působnost 
V rámci samosprávy a státní správy (OSŽP).

17. Oblast
Životní prostředí.

18. Klíčová slova

Kácení dřevin, životní prostředí.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
31.05.2022.

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.