Zápis zániku vozidla

Tato situace se týká nakládání s vozidlem po ukončení jeho životnosti.


01. Název úkonu

Zápis zániku vozidla.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Pokud jste se rozhodli, že vozidlo již nebudete provozovat, musíte ho nechat ekologicky zlikvidovat. O zánik vozidla můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo Vaše firma.

03. Charakteristika úkonu

Zákonná povinnost, pokud byla ukončena životnost vozidla.

04. Výsledek úkonu 

Zaevidovní zániku vozidla v registru silničních vozidel.

05. Kdy věc řešit

Pokud již vozidlo dosloužilo svému účelu, je nutno ho nechat ekologicky zlikvidovat. Vlastník vozidla požádá o zápis zániku vozidla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k předání vozidla oprávněné osobě k ekologické likvidaci.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze provést elektronicky.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Osvědčení o registraci, technický průkaz, byl-li vydán, tabulky s přidělenou registrační značky, doklad totožnosti vlastníka, doklad o likvidaci, pokud není provedena v ČR.

Žádost o zápis zániku silničního vozidla Žádost o zápis zániku silničního vozidla (1,48 MB)

Plná moc k žádosti o zánik vozidla Plná moc k žádosti o zánik vozidla (13,85 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Nelze provést elektronicky.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 Nelze provést elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Odvolání podle správního řádu.

14. Časté dotazy 

Každé motorové vozidlo (tedy včetně motocyklů) musí být ekologicky zlikvidováno, není možno si jej ponechat a rozebrat na náhradní díly.

15. Sankce 

Nesplnění povinnosti je přestupkem s pokutou do 50 000 Kč.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

18. Klíčová slova

Zánik vozidla, ekologická likvidace.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

01.01.2024

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v registru silničních vozidel.