Změna údajů v registru vozidel

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Změna údajů v registru vozidel

04. Základní informace k životní situaci:
Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Provozovatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávněná osoba podá žádost doloženou dále uvedenými doklady a zaplatí správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře.)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Úkon lze provést na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713
v úředních hodinách úřadu
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, byl-li vydán, doklady provozovatele a další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o vozidle (typový list tažného zařízení, příloha LPG/CNG k TP apod).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, soubor typu pdf, (646,12 kB)
rtf.pngPlná moc k žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, soubor typu rtf, (51,36 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 50 Kč za zápis každé změny do technického průkazu a do registru.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
O zápis změny údaje v registru vozidel je vlastník nebo provozovatel povinen požádat úřad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu. Pro netechnické změny údajů (příjmení, adresa, barva vozidla) volte Registr vozidel, pro technické změny údajů (tažné zařízení, LPG apod) volte Technické změny.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nenahlášením změn údajů, které se do registru zapisují, do 10 pracovních dnů od jejich vzniku se osoba, jíž se povinnost týká, dopouští přestupku dle ust. § 83 odst. 1 písm. c zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.01.2024

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.