Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace - Středisko volného času JUVENTUS


Statutární město Karviná, Rada města Karviné,  vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace.


Sídlo organizace: U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná-Nové Město, IČO: 08385891

Zřizovatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná svéprávnost
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):

 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení (např. potvrzení praxe zaměstnavatelů, zápočtový list, příp. pracovní smlouvy atd.)
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.)
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 • koncepci rozvoje školského zařízení (maximálně 4 strany formátu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců (listinný originál nebo jeho úředně ověřená kopie, elektronický originál nebo jeho autorizovaná konverze do listinné podoby dle § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)
 • doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školského zařízení (lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení)
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let ode dne výkonu činnosti ředitele školského zařízení

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihláška, životopis, čestná prohlášení, koncepce rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepsané).

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2024

Termín doručení přihlášek: do 19. 4. 2024

Přihlášky doručte na adresu:

statutární město Karviná
Odbor školství a rozvoje
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

Obálku označit slovy: NEOTVÍRAT – KONKURZ – SVČ JUVENTUS


Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školského zařízení, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.