Program regenerace Městské památkové zóny Karviná

mpz2.jpg Zastupitelstvo města Karviné schválilo  Program regenerace Městské památkové zóny Karviná, jako nástroj k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennější části historického jádra města, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 za městskou památkovou zónu.  


 

MPZ1.jpg

S ohledem na nutnost stanovit novou  strategií regenerace území MPZ, navrhnout obnovu kulturních památek a ostatních budov nebo jejich částí, které se významně podílejí na kulturní hodnotě nejvýznamnějších veřejných prostorů MPZ,  stanovit zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot MPZ, schválilo Zastupitelstvo města Karviné na svém 6. zasedání,  konaném dne 17.06.2019 , Program regenerace MPZ Karviná s časovým horizontem  2019 - 2024.

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2019 - 2024

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná (dále jen „Program“), který  byl zpracován Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou ve spolupráci s Odborem stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné a Odbornou pracovní skupinou pro regeneraci Městské památkové zóny Karviná, obsahuje textovou a grafickou část. Byl pojat komplexně a stanoví strategii regeneračních záměrů na území Městské památkové zóny Karviná.

Program je soubor účelově zaměřených veřejně prospěšných opatření směřujících k záchraně a cílevědomé regeneraci historicky nejcennější části města - městské památkové zóny. Program je rovněž cenným koncepčním materiálem pro zachování historických, architektonických a urbanistických hodnot při budoucích obnovách a úpravách na území městské památkové zóny Karviná a rovněž bude sloužit jako podklad pro přípravu návazných koncepčních dokumentů a investičních akcí v historickém jádru města. Program regenerace má doporučující charakter.

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná na období 2019 – 2024 je uložen k nahlédnutí na Magistrátu města Karviné, Odboru stavebním a životního prostředí, budova B, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát.

 

A. Textová část + C. Tabulková část

A. Textová část + C. Karty objektů zařazených do programu (tabulková část).pdf

B. Grafická část

B.1 Výkres hodnot území.pdf

B.2 Výkres majetkoprávních vztahů s vyznačením akcí obnovy.pdf

B.3 Výkres širších vztahů.pdf

B.3 Výkres širších vztahů - legenda Územního plánu Karviné .pdf

B.4 Výkres přehledů dosud realizovaných akcí.pdf

B.5 Navrhované regenerační procesy.pdf

B.6 Demografie MPZ.pdf