Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

folder-document.png Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

04. Základní informace k životní situaci:
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v předchozím bodě 04 životní situace.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství, s výjimkou užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí, v takovém případě je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději následující pracovní den po zahájení užívání veřejného prostranství.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Magistrátu města Karviné, Odboru ekonomickém, oddělení poplatků a pohledávek, ul. K. Sliwky 50, Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), případně plnou moc k zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazby poplatku jsou uvedeny v čl. 6 Obecně závazné vyhlášky viz následující bod 17 životní situace.

Úhradu poplatku je možno provést:

1. Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné

3. Platební kartou (Visa, NasterCard, V Pay, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

4. Na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správce poplatku postupuje bez zbytečných průtahů.

Správce poplatku stanoví osobě zúčastněné na správě poplatků rozhodnutím lhůtu pro úkon při správě poplatků, pokud je toho třeba a pokud ji nestanoví zákon.

Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

OZV č. 6-2021 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na správě daní uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že
a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, b) neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Bronislava Růžičková, tel. 596 387 272 

Bc. Pavlína Závadská, tel. 596 387 402

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
-